• Web Sitesi Zorunluluğu

YENİ TİCARET KANUNU İLE WEB SİTESİ ZORUNLULUĞU

Web Sitesi Zorunluluğu

14 Ocak 2011′de yürürlüğe giren “Yeni Ticaret Kanunu” ile birlikte şirketlerin bir web sitesine sahip olması gerekmektedir. Bu web sitesi zorunluluğu kanunda “Yönlendirilmiş Mesaj” olarak belirtilmiştir. 
Şirketler sahip oldukları web sitesinde kanunsal olarak yapılması gereken duyuruları, halka ve şirket ortaklarına sunması gereken belgeleri, raporları bulundurmalı ve sanal ortamda bazı etkinlikleri yapabilmesi gerekmektedir.

Kayıt yaptırmayan pek çok şirketin bulunması, bilgi eksikliği nedeniyle “web sitesi zorunluluğu” 2014 yılının temmuz ayına kadar uzatılmıştır.

Bu web sitesi zorunluluğu kimleri kapsar?

Yasada belirtilen maddeler şu şekildedir;

Madde 1524 -
 1.(1) Her sermaye şirketi bir internet sitesi açmaya ve bu sitenin açıkça belirlenmiş bir bölümünü, sayılacak içerik ile sınırlı olmamak üzere,
 şirketçe kanunen yapması gereken ilânlara, paysahipleri veya ortakları açısından önem taşıyan açıklamalara; yönetim ve müdürler kurulu ile
 genel kurul toplantılarının hazırlıklarına; anılan kurulların yapılmasına ilişkin bilgilere; ortaklara ve paysahiplerine sunulması gereken 
belgelerin yayımlanmasına;
 bu kurullara ait olanlar da dâhil olmak üzere her türlü çağrıya; oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve bilgi toplumu 
bağlamında yararlı görülen tüm hizmetlerin ve bilgilerin sunulmasına; bilgi almaya yönelik sorulara, cevaplara ve benzeri diğer işlemler ile 
bu Kanunda ve diğer kanunlarda paysahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü konulara özgülemek zorundadır.
 Ayrıca, finansal tablolar, bunların dipnotları, ekleri, yönetim kurulunun yıllık raporu dâhil, hesap durumlarına, 
ara finansal tablolara, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklamasına; 
denetçinin, özel denetçinin, işlem denetçilerinin raporlarına ve yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri pay sahiplerini ve 
sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak, şirketin cevapları ve bildirimleri ve diğer ilgili hususlar şirketin internet sitesinde yayınlanır. 
Bu hükümdeki yükümlülüğe uymama, kanuna aykırılığın ve yönetim kurulunun görevini yerine getirmemesinin bütün hukukî sonuçlarını doğurur.
 Ceza hükümleri saklıdır. Finansal tabloları ile her türlü rapor üç yıl sitede kalır.

 2.(2) İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış kısmının ticaret siciline kaydı da dâhil olmak üzere, bu maddenin amaçlarına 
özgülenmiş bulunan bu kısmının herkese açık nitelik taşıdığı, burada yer alan mesajlar ile bilgilerin ilgililere yönlendirilmiş açıklamalar 
ve hukukî iradeler olduğu, sitenin bu kısmına erişiminin usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.

 3.(3) İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj”
 ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve ikinci fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. 
Tahsis edilen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir.

 4.(4) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idarî düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan
 bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır; aksi hâlde konulmamış sayılır.

 5.(5) Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca ayrıca saklanır. İnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin 
hâline getirilip şirket yönetimince tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarasına göre yazılır veya yapıştırılır. 
Daha sonra sitede yayınlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.

Web Sitesi

CEZA HÜKÜMLERİ NELERDİR?

Kanun hükümlerine uygun bir web sitesi olmayan; anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komantid şirketlerde ortaklar 6 aya kadar hapis ve 100 günden 300 güne kadar adlî para cezasına çarptırılacaklardır.

 

333comtr

333 Reklam ajansı olarak; grafik tasarım ve uygulama, fotoğraf çekimi, açık hava reklam uygulamaları, yazılım, web sitesi tasarımı, sosyal medya yönetimi, matbaa ve prodüksiyon hizmetlerini bir arada vermekteyiz.@333 Reklam

Bizi instagram üzerinden canlı takip edin güncel ürünlerimizden ilk siz haberdar olun.